Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Τεταρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2013 > Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
06/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 / 2013,
Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
06/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 / 2013,
Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3 / 2013,
Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων και υπαλλήλων για την παραλαβή έργων και προμηθειών και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για το οικονομικό έτος 2013
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4 / 2013,
Περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων στο Δήμο Μυκόνου για το έτος 2013
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5 / 2013,
Περί έγκρισης της διαδικασίας για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Π.Α.Κ.Ο ‘Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6 / 2013,
Σύσταση Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/2006)
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7 / 2013,
Περί εξέτασης μείωσης δημοτικών τελών–φόρων για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολυτέκνους, τους τριτέκνους ,ΑΜΕΑ και τις μονογονεϊκές οικογένειες
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8 / 2013,
Περί έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την εξαίρεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9 / 2013,
Περί έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την μη συμμετοχή του Δήμου σε αποφάσεις αδειοδότησης των α) φωτοβολταϊκών, β) κεραιών κινητής τηλεφωνίας και γ) γεωτρήσεων και αδειών υδροληψίας
28/01/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2013,
Περί έγκρισης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε. 06/2013) για ανατροπές δέσμευσης πιστώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων της 31η-12-2012
28/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 / 2013,
«Περί αναμορφώσεως Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2013 (1η Αναμόρφωση)
28/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 / 2013,
Περί ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο Μυκόνου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010
28/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13 / 2013,
Περί εγκρίσεως της αναμορφώσεως προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου οικονομικού έτους 2013
28/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 / 2013,
Περί έγκρισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
28/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15 / 2013,
Περί έγκρισης της απόφασης με αριθμ.02/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Π.Α.Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’ για έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του με αριθ.1035/19-06-2012 προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
28/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16 / 2013,
Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου , οι οποίοι θα συμμετέχουν α) στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών Δήμου Μυκόνου ως πολυσύχναστες και β) στην επιτροπή ρύθμισης θεμάτων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και τοποθέτησης πλωτών εξεδρών
28/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17 / 2013,
Περί συνέχισης του άγονου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2013» για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση
28/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 / 2013,
Περί έγκρισης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Μυκόνου (Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης)
28/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 / 2013,
Περί ορισμού συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981
28/02/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20 / 2013,
Περί διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την ενοικίαση Παραλιών του Δήμου Μυκόνου για τη θερινή περίοδο 2013
6 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα