Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Τεταρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2014 > Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
17/01/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01 / 2014
«Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Μυκόνου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014»
17/01/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 / 2014
«Περί μείωσης ή μη των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μυκόνου έτους 2014 κατόπιν των με αριθμ.96/2013 και 02/2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου»
17/01/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 / 2014
«Περί υλοποίησης προγενεστέρας απόφασης Δ.Σ. με αριθμό 81/2013 και εκτέλεσης αυτής από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Μυκόνου»
17/01/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04 / 2014
«Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων και υπαλλήλων για την παραλαβή έργων και προμηθειών και συγκροτήσεως επιτροπών α) για την διεξαγωγή δημοπρασιών δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981και β) διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και αποτελεσμάτων παρακολούθησης παραλαβής έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Δήμου Μυκόνου για το οικονομικό έτος 2014»
17/01/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 05 / 2014
«Περί τροποποίησης του καταρτισθέντος και υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Μ. Οικονομικού έτους 2014 »
17/01/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06 / 2014
«Περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2014»
17/01/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07 / 2014
«Περί έγκρισης της υπ’αριθμ.29/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός , Αθλητικός & Κοινωνικός Οργανισμός “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’’ Δήμου Μυκόνου , που αφορά την έγκριση του απολογισμού του νομικού προσώπου για το οικονομικό έτος 2012»
17/01/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 / 2014
«Περί έγκρισης της υπ.αριθμ.137/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ. για τη ψήφιση του Ταμειακού Απολογισμού οικονομικού έτους 2012 »
17/01/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09 / 2014
«Περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο “Οδηγός Πόλης Δήμου Μυκόνου” στο Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”, μετά την πρόσκληση 59 – “Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων”»
17/01/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2014
«Περί έγκρισης Πρακτικών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Μυκόνου»
08/08/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100 / 2014
«Περί οριστικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «ΑΛΛΕΜΑΓΚΟΥ», στην θέση Φτελιά Μυκόνου»
08/08/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101 / 2014
«Περί χορήγησης άδειας εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων στην κ.Τρόμπατζη Άννα του Αποστόλου κατόπιν της υπ’αριθμ.6041/08.07.2014 αίτησης της»
08/08/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102 / 2014
«Περί χορήγησης άδειας εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων στον κ.Καβαθά Ευάγγελο του Ιωάννη κατόπιν της υπ’αριθμ.4482/20-05-2014 αίτησης του»
08/08/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103 / 2014
«Περί χορήγησης άδειας εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων στον κ.Κουσαθανά Ευστάθιο του Ανδρέα κατόπιν της υπ’αριθμ.4497/20-05-2014 αίτησης του»
08/08/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104 / 2014
«Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου»
07/09/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 105 / 2014
«Περί εκλογής προεδρείου δημοτικού συμβουλίου Δήμου Μυκόνου για δυόμιση έτη (1.9.2014 - 5.3.2017)»
07/09/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 106 / 2014
«Περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου για δυόμιση έτη (1.9.2014 - 5.3.2017)»
07/09/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 107 / 2014
«Περί εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυκόνου για δυόμιση έτη (1.9.2014 - 5.3.2017)»
07/09/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108 / 2014
«Περί εκλογής εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου στην γενική συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ) για την δημοτική περίοδο 2014-2019»
17/09/2014 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 109 / 2014
«Περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου έτους 2014 με την υποβολή της με αριθμ. 82/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου»
11 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα