Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Τεταρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2016 > Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
28/01/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01 / 2016
«Περί έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση της αποθήκης του Δήμου Μυκόνου κατόπιν της υπ’αριθμ.4/2016 απόφασης της Ο.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν.3463/2006»
28/01/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 / 2016
«Περί συγκρότησης επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δ. Μυκόνου έτους 2016»
28/01/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 / 2016
«Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου, οι οποίοι θα συμμετέχουν α) στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών Δήμου Μυκόνου ως πολυσύχναστες και β) στην επιτροπή ρύθμισης θεμάτων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και τοποθέτησης πλωτών εξεδρών»
28/01/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04 / 2016
«Περί ορισμού δημοτικών Συμβούλων για την Παραλαβή Έργων»
28/01/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 05 / 2016
«Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής για προμήθειες του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ»
28/01/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06 / 2016
«Περί ανάκλησης της με αριθμ.60/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την επιβολή τέλεσης Πολιτικού Γάμου»
28/01/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07 / 2016
«Περί έγκρισης 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜ για την εύρυθμη λειτουργία της»
28/01/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 / 2016
«Περί έγκρισης άδειας τομής οδοστρώματος στην ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. για τον χώρο έμπροσθεν της εισόδου στον λιμένα Τούρλου»
28/01/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09 / 2016
«Περί έγκρισης δαπάνης για την χρηματοδότηση της ΚΔΕΠΠΑΜ, ποσού 21.759,31ευρώ»
28/01/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2016
«Περί παράτασης χρόνου παράδοσης –τοποθέτησης ειδών που αφορούν την σύμβαση για την αναβάθμιση –προσαρμογή παιδικών χαρών μέχρι 25-03-2016»
17/02/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 / 2016
«Περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αρ. 191/2015 Απόφασης του Δ. Σ. Μυκόνου σε συνέχεια της υπ’ αρ. 13/2016 Απόφασης της Ο. Ε. του Δήμου και κατόπιν του υπ’ αρ. 7822/03-02-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»
17/02/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 / 2016
«Περί ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δημόσιο απογευματινό Γυμνάσιο μόνο για ενήλικες στο Δήμο Μυκόνου»
17/02/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13 / 2016
«Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 4/2016 Πράξης της Β΄βάθμιας Σχολ. Επιτροπής του Δ. Μυκόνου που αφορά τον οικονομικό απολογισμό αυτής έτους 2015»
17/02/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 / 2016
«Περί έγκρισης 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜ για την εύρυθμη λειτουργία της κατόπιν της υπ’αριθμ.91/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μυκόνου»
17/02/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15 / 2016
«Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 1/2016 Απόφασης του ΔΣ της ΚΔΕΠΠΑΜ αναφορικά με την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως οικονομ. έτους 2014»
17/02/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16 / 2016
«Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 8/2016 Απόφασης του ΔΣ της ΚΔΕΠΠΑΜ αναφορικά με την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2016 της ΚΔΕΠΠΑΜ»
17/02/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17 / 2016
«Περί έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού – προγραμματισμός προσλήψεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2395/26-01- 2016 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ»
17/02/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 / 2016
«Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 4/2016 Απόφασης του ΔΣ του Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’ σχετικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης συμβάσεων υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’»
17/02/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 / 2016
«Περί παράτασης χρόνου παράδοσης κάδων απορριμμάτων μέχρι 15-03-2016 σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.10981/18.12.2015 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της DIMCOM ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 27§1 και 5 του ΕΚΠΟΤΑ»
17/02/2016 ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20 / 2016
«Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ΧΥΤΑ του Δήμου Μυκόνου»
11 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα