Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Τεταρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2016 > Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής  
13/01/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01 / 2016
«Περί ανατροπών δεσμεύσεων Π/Υ έτους 2015»
13/01/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 / 2016
«Περί εξέτασης δικογράφων»
22/01/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 / 2016
«Περί ανατροπών δεσμεύσεων Π/Υ έτους 2015»
22/01/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04 / 2016
«Περί έγκρισης η μη των Πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση της αποθήκης του Δήμου Μυκόνου»
22/01/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 05 / 2016
«Περί έγκρισης Πρακτικού κληρώσεως για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών έργων»
22/01/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06 / 2016
«Περί δέσμευσης –διάθεσης υποχρεωτικών πιστώσεων»
22/01/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07 / 2016
«Περί έγκρισης του από 18.01.2016 Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση α)Επιτροπών Δήμου Μυκόνου για την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών και αξιολόγηση προσφορών-αποτελεσμάτων καθώς και β) επιτροπών Δήμου Μυκόνου για την παρακολούθηση –παραλαβή εργασιών και υπηρεσιών (Π.Δ.28/80)»
01/02/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 / 2016
«Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση της αποθήκης του Δήμου Μυκόνου»
01/02/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09 / 2016
«Περί έγκρισης Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών για το δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων του»
01/02/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2016
«Περί έγκρισης Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών για το δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων του»
01/02/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 / 2016
«Περί δέσμευσης -διάθεσης υποχρεωτικών πιστώσεων»
10/02/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 / 2016
«Έλεγχος εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2015»
10/02/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13 / 2016
«Περί συμπληρωματικής απόφασης προϋπολογισμού 2016 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σύμφωνα με το έγγραφο της Α.Δ.Α. 7822/3-2-2016»
10/02/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 / 2016
«Περί δέσμευσης –διάθεσης υποχρεωτικών πιστώσεων»
11/02/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15 / 2016
«Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός, & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’» προϋπολογισμού 15.000,00 € (άρθρο 103 παρ. 2γ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010)
11/02/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16 / 2016
«Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, προμήθειας Καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων του (άρθρο 103 παρ. 2γ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010)
24/02/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17 / 2016
«Περί δέσμευσης –διάθεσης υποχρεωτικών πιστώσεων»
15/03/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 / 2016
«Περί δέσμευσης –διάθεσης πιστώσεων κατόπιν επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»
15/03/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 / 2016
«Περί αποδοχής κληρονομιάς δυνάμει της υπ’αριθμ.5983/22.07.2015 δημόσιας διαθήκης»
15/03/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20 / 2016
«Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ.60/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυκόνου»
8 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα